آزمايشگاه نيرو


ليست تجهيزات قابل کاليبراسيون در آزمايشگاه شیمی

ردیف شرح دستگاه توضیحات
1 انواع اسپکتوفتومتر -
2 انواع فیلم فوتومتر -
3 ph meter  انواع -
4 انواع هدایت سنج -
5 انواع کدورت سنج -
6 انواع دستگاه تقطیر -
7 انواع دستگاه نقطه اشتعال -
8 هایدرومتر -
9 رفراکتومتر -

لازم به توضيح است امکانات اين شرکت محدود به کاليبره کردن تجهيزات فوق نميباشد براي کسب اطلاعات بيشتر با بخش بازرگاني و فروش تماس حاصل نماييد