آزمايشگاه نيرو


ليست تجهيزات قابل کاليبراسيون در آزمايشگاه ابعاد

ردیف شرح دستگاه توضیحات
1 انواع میکرومتر مکانیکی ، دیجیتالی
2 انواع کولیس مکانیکی ، دیجیتالی
3 انواع خط کش و مترنواری مکانیکی ، دیجیتالی
4 انواع ساعت اندازه گیری مکانیکی ، دیجیتالی
5 انواع زاویه سنج مکانیکی
6 انواع پایه اندازه گیری مکانیکی ، دیجیتالی
7 انواع عمق سنج مکانیکی ، دیجیتالی
8 انواع ضخامت سنج مکانیکی ، دیجیتالی
9 انواع گیج های برو نرو دهانه اژدری -
10 انواع گیج های برو نرو رزوه ای خارجی -
11 انواع گیج های برو نروز رزوه ای توپی -
12 انواع فیلر -

لازم به توضيح است امکانات اين شرکت محدود به کاليبره کردن تجهيزات فوق نميباشد براي کسب اطلاعات بيشتر با بخش بازرگاني و فروش تماس حاصل نماييد