آزمايشگاه جرم

ليست تجهيزات قابل کاليبراسيون در آزمايشگاه جرم و اوزان

ردیف شرح دستگاه توضیحات
1 انواع ترازوی آزمایشگاهی دیجیتالی تا کلاس E2
2 انواع ترازوی آزمایشگاهی نوری تا کلاس E2
3 انواع ترازوی دوکفه ای و تک کفه ای تا کلاس F1
4 انواع ترازوی دیجیتالی تا کلاس F1
5 انواع باسکول دیجیتالی تا کلاس F1
6 انواع باسکول مکانیکی تا کلاس F1
7 انواع وزنه آزمایشگاهی تا کلاس F1
8 انواع وزنه باسکول تا کلاس F1
9 انواع سمپلر آزمایشگاهی -
10 انواع بشر آزمایشگاهی -
11 انواع بورت آزمایشگاهی -
12 انواع استوانه مدرج آزمایشگاهی -
13 تصحیح و تعیین کلاس وزنه ها -
14 تعیین کلاس وزنه ها تا کلاس F1
15 انواع پیپت مدرج آزمایشگاهی -

لازم به توضيح است امکانات اين شرکت محدود به کاليبره کردن تجهيزات فوق نميباشد براي کسب اطلاعات بيشتر با بخش بازرگاني و فروش تماس حاصل نماييد