شماره حساب سیبا : 0100930865009
شماره شبای حساب :IR57 0170 0000 0010 0930 8650 09

قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بنام شرکت صفاصنعت آذربایجان